Skip to main content

Members

Assoc. Prof.
Keiji Nagatani
Researcher
Seiga Kiribayashi
D4
Daisuke Endo
D4
Genki Yamauchi
D3
Hikaru Otsuka
D3
Ryosuke Yajima
M2
Kaede Yakushigawa
M2
Keisuke Ikeda
M1
Masayoshi Kohno
M1
Yota Konno
M1
Suguru Igarashi
M1
Yasuhiro Kikuchi
M1
Masaki Momii
B4
Kazuki Matsubara
B4
Himankar Sharma
B3
Hiroko Shimizu
B3
Rojrungsasithorn Tanach
COLABS
Ho Jin Lee
Secretary
Akiko Haga